"АСМП-ИПСМП, психиатрия" -

Психиатър д-р Христо Теодосиев

Записване за преглед всеки делничен ден.
тел.: ☎ 0897 03 06 07
гр. София, ул. Будапеща № 68
партер, отделен вход
Свържете се сега: ☎ 0897 03 06 07

Услуги в психиатричен кабинет на д-р Теодосиев

Предметът на дейност на психиатричния кабинет е осъществяване на специализирана консултативно-диагностична, лечебна, експертна и профилактична психиатрична извънболнична помощ. При необходимост се работи в екип с квалифицирани клинични психолози /психолог С. Кръстева www.psiholog.co/ или други психиатри.

Консултацията с психиатър е подобна на консултацията при всеки друг медицински специалист и се заключава във воденето на специфичен диалог между вас и специалиста.

В зависимост от индивидуалните особености и естеството на психично-здравния проблем, при първоначалната консултация се уточнява необходимостта от проследяващи консултации, които включват текуща оценка на състоянието, оценка на ефективността от досегашната терапия и по-нататъшни препоръки за лечение.

Всички консултации са напълно конфиденциални. Никаква информация не се предоставя на трети лица без разрешението на пациента, освен в предвидените от закона случаи.


- 1. Активно лечение на лица с остри и обострени хронични психични заболявания
- 2. Амбулаторно проследяване на психично болните и изписване на протоколи за безплатни лекарства
- 3. Лечение на паническо растройство (страхова невроза), социална фобия, остър и хроничен стрес, тревожност и др.
- 4. Медицинска експертиза на работоспособността и подготвяне на документи за ТЕЛК
- 5. Изготвяне на документи за ДСГ /Дом за социални грижи/
- 6. Правно – психиатрично консултиране по отношение на агресивни и автоагресивни пациенти
- 7. Правно–психиатрично консултиране по отношение на недееспособност и запрещение
- 8. Експертна дейност
- 9. Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения


1. Активно лечение на лица с остри и обострени хронични психични заболявания /шизофрении, биполярни афективни разстройства, депресии и др./.

При първичната консултация се включва:

 • Специализирана оценка на състоянието и проблемите;
 • Психиатрична диагностика
 • Изграждане на терапевтичен план;
 • Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия /психиатрично лечение/;
 • Обсъждане на възникнали при пациента въпроси;
 • Предписване на медикаментозно лечение, когато това е необходимо;
 • Психотерапевтичен подход.


При необходимост се работи с членовете на семейството на пациентите, на които трябва да бъде разяснена същността на заболяването, нуждата от провеждане на психиатрично лечение, необходимостта от по-голямо внимание към болния, промените, които настъпват в поведението на техния близък и факта, че те са несъзнавани и незлонамерени.

Нагоре ↑

2. Амбулаторно проследяване на психично болните и изписване на протоколи за безплатни лекарства.

При проследяващата консултация се включва:

 • Текуща оценка на състоянието и ефективността на досегашното лечение;
 • Коригираща психиатрична диагностика;
 • По-нататъшни препоръки за психиатрично лечение;
 • Изписване на протоколи за безплатни лекарства, при необходимост;
 • Психотерапевтичен подход.

Нагоре ↑

3. Лечение на паническо растройство (страхова невроза), социална фобия, остър и хроничен стрес, тревожност, хипохондрични състояния, натрапливости /натрапливи мисли, напрапливи пориви и ритуали/, смущения в адаптацията, трудности в общуването и житейски кризи.

Пациенти с неясни дълго продължаващи оплаквания от телесен дискомфорт, слабост, неработоспособност, смущения в концентрирането, чувство за малоценност.

По време на първата консултация специалистът ще Ви зададе въпроси, чрез които да получи информация за симптомите и вътрешните Ви преживявания и така да осъществи точна оценка на състоянието, да формулира проблемите и да изгради адекватен терапевтичен план. След това ще Ви обясни по разбираем начин какво е естеството на вашето състояние /психиатрична диагностика/, какво психиатрично лечение е необходимо да се проведе, каква е неговата продължителност и ефективност, какви са възможните странични ефекти, каква е прогнозата на състоянието, каква е необходимостта от следващи консултации за проследяване на състоянието и т.н.

Вие ще можете да зададете въпроси и да изразите мнението си за диагнозата, предложеното психиатрично лечение и всички въпроси, имащи отношение към здравословното Ви състояние. Специалистът ще вземе предвид Вашето мнение. Той няма да предпише лечение, ако Вие не сте съгласни с него. Така между Вас и специалиста ще се осъществи спокойно и разумно обсъждане, за да се вземе съвместно решение, което ще бъде от полза за Вашето по-нататъшно психиатрично лечение.

Специалистът ще положи усилия по време на консултацията да чувствате сигурност и спокойствие и ще бъде отговорено на въпросите, които Ви вълнуват.

При последващите консултации се осъществява проследяване на състоянието, по-нататъшно лечение и оценка на ефективността му.

По време на консултациите се предоставя безопасна и конфиденциална среда, която дава възможност за разговор, изследване на проблемите и разбиране за житейските и личностови затруднения. В хода на лечението се постига овладяване на симптомите и развиване на положителните ресурси на личността за справяне в бъдеще. Съществена роля за терапевтичния успех играе постигането на добра терапевтична връзка между пациента и терапевта.

Терапията на психично-здравните проблеми включва медикаментозно лечение и/или психотерапевтичен подход. Изборът на психиатрично лечение се извършва след първоначална оценка на състоянието, като се вземат предвид различни фактори. При някои състояния се предпочита медикаментозно лечение, при други - психотерапевтичен подход, при трети - комбинирано приложение на медикаментозен и психотерапевтичен подход. Възможностите са различни и се преценяват индивидуално при всеки конкретен случай. По време на консултацията изборът на терапия ще бъде обсъден. На всеки пациент се предоставя възможност за въпроси както по отношение на състоянието, така и по отношение на всички аспекти на терапевтичния процес. Винаги се дискутира относно плюсовете и минусите на всеки от терапевтичните подходи и се взема решение кое лечение е най-подходящо в конкретния случай. Вземането на решение за започване на терапия се осъществява след постигането на съгласие между терапевта и пациента.

Нагоре ↑

4. Медицинска експертиза на работоспособността и подготвяне на документи за ТЕЛК /етапна епикриза от психиатър/.


За извъшване на психиатричната консултация за ТЕЛК е необходимо предоставяне на цялостната налична медицинска документация от пациента /ако има предходни експертни решения от ТЕЛК, епикризи от болнично лечение и др./ и след провеждане на психиатрично интервю се дава специализирана оценка на психичното състояние. Психиатричната консултация за ТЕЛК отчита диференциално диагностичните възможности, описват се клиничните характеристики и нозологичната принадлежност на психичното разстройство за ТЕЛК. Предоставя се писмено заключение от психиатричната консултация за ТЕЛК под формата на етапна епикриза.

Нагоре ↑

5. Изготвяне на документи за ДСГ /Дом за социални грижи/ - медицинска характеристика.


В домовете за стари хора могат да бъдат настанявани лица над 60 години, трудно подвижни или лежащо болни. За целта е необходимо да се посети районния център на "Социални грижи", който дава информация по отношение на необходимите документи, които са нужни за кандидатстване. Един от тези документи е медицинска характеристика за ДСГ издадена от психиатър. Целта на медицинската характеристика за ДСГ е да се опише психичното състояние на потребителя на този вид социална услуга в общността и да се прецени дали има психично разстройство. Психиатъра изготвил медицинската характеристика за ДСГ е длъжен да отрази в заключението си, специализираната институция към която преценява, че трябва да бъде насочен потребителя.

Нагоре ↑

6. Правно – психиатрично консултиране по отношение на агресивни и автоагресивни пациенти.


Агресията е понятие с което се означава регистър от поведения, насочен към нанасяне на вреда на другия /хетероагресия/ или на себе си /автоагресия/. Епидемиологичните данни сочат повишен риск за опасни действия между заболелите от психични разстройства, сравнени с общото население. Агресията на пациенти с психични заболявания има разнообразни причини.

Целта на правно – психиатричното консултиране по отношение на агресивни и автоагресивни пациенти е да се даде отговор на следните въпроси:

 • Прояви на агресия;
 • Възможните причини за възникване на агресивното или автоагресивно поведение;
 • Кои са факторите свързани с риска от агресия;
 • Опит за преценка на рисковото поведение при хора с психични увреждания;
 • Медикаменти за моделиране на агресията;
 • Медико-правно консултиране по отношение на пациенти с агресия и рисково поведение, съобразено със Закона за здравето.

Нагоре ↑

7. Правно–психиатрично консултиране по отношение на недееспособност и запрещение.


Психиатрична оценка за недееспособност се извършва след възлагане от Съда. При изготвяне на експертизи при дела за поставяне под запрещение е необходимо да се установи:

 • Дали лицето страда от душевна болест или слабоумие;
 • Да се определи степента и тежестта на заболяването и евентуалната прогноза;
 • Да се прецени с оглед на здравословното му състояние, дали може фактически да се грижи сам за своите работи;
 • Да се прецени дали може сам да защитава собствените си интереси.

При психиатрична оценка за недееспособност се използва методика, която съчетава медицински и психо-социални критерии. След съобразяване с дадената психиатрична оценка за недееспособност, съда преценява за необходимостта от поставяне на лицето под пълно запрещение.

Нагоре ↑

8. Експертна дейност:


 • Изготвяне на психиатрични експертизи.

Д-р Теодосиев работи като съдебен психиатър и е вписан в списъка на вещите лица обнародван в ДВ, бр.37/19.05.2009г. В дейността на психиатричния кабинет е включено изготвянето при назначаване на психиатрична експертиза. Експертната дейност е в сферата на наказателното, гражданското, административното и здравното законодателство. При изготвяне на психиатрична експертиза основните експертни задачи включват определяне на вменяемостта, психичната годност за участие в досъдебното производство и съд, психичната годност за изтърпяване на наказание, наличието на обществена опасност във връзка с психичното разстройство, свидетелска годност, определяне на дееспособност и др.

Същността на изготвянето на психиатрична експертиза се състои в следното: След провеждане на психиатрично интервю, трябва да се прецени наличието или отсъствието на психично разстройство или отклонение, да се определи тежестта му и въздействието на болестта върху психичните годности за разбиране и ръководене на поведението.

 • Изготвяне на психиатрични консултации за Нотариус /преценка на дееспособността за извършване на сделки, договори и завещания/;

Изготвянето на психиатрична оценка за нотариус, включва психиатрична оценка за дееспособност. При нея се извършва преценка на:

 • психична годност при прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка;
 • психична годност при покупко-продажба на недвижим имот или друга собственост;
 • психична годност при дарения;
 • психична годност при завещания.

При психиатрична оценка за нотариус и при психиатрична оценка за дееспособност се оценява годността към момента на правния акт или за реализирано конкретно в миналото действие.

Психиатрична оценка за дееспособност се извършва след личен преглед и провеждане на психиатрично интервю. Дееспособен е само онзи, който разбира онова, което върши, който съзнава последиците и който желае тези последици да настъпят. Той може да направи валидно волеизявление. Това означава, че той осъзнава отношенията, които се създават с едно или друго негово действие. Той трябва да прецени комплексните последици от действията си и да прояви свободна воля за извършваните от него действия.

Извършването на психиатрична оценка за нотариус може да бъде направена и в дома на лицето.

Нагоре ↑


9. Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.
Нагоре ↑

Начало Услуги Биография Сертификати Информация за пациента Галерия Контакти
Copyright © Психиатър д-р Теодосиев 2012 - 2024 All rights reserved. Powered by Иносет - Изработка и Оптимизация на сайтове